Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO

 

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Samorządowym Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47‑344 Walce, do zatrudnienia na stanowisku:

Głównego Księgowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

 wybrana została Pani Beata Szczepanek, zamieszkała w Dobieszowicach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

Pani Beata spełnia wszystkie wymogi określone w informacji o naborze na w/w stanowisko. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego.   

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kierownik


                                                                                                                                                   /-/   Tomasz Linek             

 


KIEROWNIK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

I.     Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonania pracy):

Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

 

II.  Określenie Stanowiska:

Stanowisko: Głównego Księgowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

Wymiar zatrudnienia: 1 pełny etat,

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

III.   Wymagania w stosunku do kandydatów:

Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która:  

1. Posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6. Posiada znajomość przepisów prawa:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o podatku od towarów i usług,

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

8. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość przepisów o:

- pracownikach samorządowych,

- ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania,

- kodeks postępowania administracyjnego,

2.    Znajomość zasad prowadzenia księgowości w Samorządowym Zakładzie Budżetowym.

3.    Znajomość zasad księgowości przedsiębiorstw i budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

4.    Posiadać znajomość zasad finansowania zadań Samorządowych Zakładów Budżetowych na szczeblu gminy.

5.    Posiadać znajomość zasad prowadzenia kard i płac pracowników Samorządowych Zakładów Budżetowych,

6.    Biegła obsługa programów księgowych – PŁATNIK, BESTIA,

7.    Biegła obsługa komputera oraz programów biurowych m in. edytora tekstów, arkusz kalkulacyjnego, poczty elektronicznej.

8.    Posiadać cechy osobowości takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

V.       Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku Głównego Księgowego:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych Głównego Księgowego oraz ustawach pokrewnych:

1.      prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Zakładu,

3.      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Zakładu oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4.      przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków Zakładu,

5.      sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków SZBWiK w Walcach,

6.      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,

7.      naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem,

8.      przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,

9.      prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,

10.  nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych i zasad inwentaryzacji, i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,

11.  sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS

12.  rozliczanie środków przydzielonych z budżetu Gminy,

13.  prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

14.  sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych

15.  nadzorowanie ściągalności należności Zakładu w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,

16.  Wystawianie rozliczeń z Odbiorcami,

17.  wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

 

VI.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1.      Podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (własnoręcznie podpisany),

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie

4.      Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

5.      Kserokopie świadectw pracy dokumentujące dotychczasowy staż pracy.

6.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9.      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych osobowych – zwane RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

 

VII.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.      Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

2.      Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.

3.      Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.

4.      Praca na przedmiotowym na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5.      Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

 

VIII.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 16.03.2021 r. do godziny 1500 w biurze Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18, pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres: Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego.

 

IX.    Pozostałe informacje:

1.      Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Zakładu.

2.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu (bip.wik.walce.pl oraz szbwikwalce.bip.gov.pl) oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Walce.

4.      Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Na umotywowany wniosek pracownika Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

5.      Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

 

Walce, dnia 2.03.2021 r.

 

 

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

Tomasz Linek